PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia
Kelas                                       : 1
Tarikh                                     : 12  Oktober 2011
Masa                                       : 11:30-12:30 pm
Bilangan Murid      : 16 orang
Tema                                       : Mari Bertani
Tajuk                                       : Buah-Buahan Tempatan
Fokus Utama                          :
Standard Kandungan   :       2.2   Membaca & memahami perkataan, frasa  dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Standard Pembelajaran:       2.2.3 Membaca dan memahami ayat  tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.
Fokus Sampingan :
Standard Kandungan   :       3.3   Membina dan menulis perkataan , frasa dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran:       3.3.2  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, diagraf dan
konsonan bergabung dengan betul.
Objektif                   : Pada akhir pelajaran, murid-murid berupaya;
1)     Membaca lima ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
2)     Membina dan menulis lima perkataan dan ayat dengan betul.
Pengetahuan sedia ada  :
a)     Murid-murid sudah mengenali pelbagai jenis buah-buahan.
b)     Murid-murid boleh menyebut dan mengeja nama buah-buahan
Pengisian Kurikulum                            
Ilmu         : sains, muzik dan kesihatan
Kbt           : menjana idea, mengelaskan ,meramal
Nilai Murni              : kerjasama, patuh arahan
Sistem Bahasa       : Kata nama am, kata adjektif, ayat tunggal
Bahan Bantu mengajar : kad gambar, kertas majong, pen marker, kad perkataan
Langkah
Isi kandungan
Aktiviti
Catatan
Aktiviti guru
Aktiviti murid

Set induksi
 (5minit)

Buah –buahan

1.     Mangga
2.     Langsat
3.     Betik
4.     jambu

1.Guru menunjukkan kotak ajaib kepada murid-murid.
2. Guru memilih murid secara rawak untuk mengambil barang yang terdapat di dalam kotak.
3. Guru meminta murid-murid menyebut dan mengeja secara menyeluruh.
4. Guru membimbing murid-murid mengaitkan dengan isi pelajaran.

1. Murid-murid meneka benda yang terdapat di dalam kotak tersebut secara menyeluruh.
2. Murid yang dipanggil tampil ke depan dan mengambil benda yang terdapat di dalam kotak dan menunjukkan di hadapan kelas.
3.  Murid-murid mengeja secara beramai-ramai.
4. Murid-murid mengaitkan dengan isi pelajaran.

SB: kata nama
Bbm :  kotak ,bauh tiruan
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KB: meramal

Langkah 1
 (10 minit)

Contoh kad gambar

        

     

     
Kad perkataanmangga
e
epal
e

 1.     Guru memilih murid-murid secara rawak untuk mengambil kad gambar dan kad perkataan.
2.     Guru meminta murid-murid mengeja, membaca secara lisan nama buah-buahan.
3.     Guru memilih murid-murid secara rawak untuk mengelaskan buah-buhan.
4.     Guru memurnikan jawapan murid-
5.     murid.

1.       Murid-murid mengambil kad gambar dan kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
2.       Murid-murid mengeja secara lisan secara individu dan beramai-ramai.
3.       Murid-murid mengambil kad perkataan yang telah disebut oleh guru dan melekatkan kad perkataan tersebut sama ada buah-buhan tempatan atau buah-buahan luar Negara.

SB: kata nama am
Bbm : kad gambar dan   kad perkataan
Nilai:
KB: menjana idea, membanding beza

Langkah 2
(15 minit)

Contoh Perkataan di gunakan

1.     Makan
2.     Dusun
3.     Beli
4.     Tanam

Contoh ayat

1.        Ahmad beli buah anggur.
2.        Ayah tanam buah durian.

1.    Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan.
2.    Guru memberi arahan kepada murid-murid apa yang perlu dilakukan oleh mereka.
3.    Guru memberikan 2 kad gambar, sekeping kertas majong dan “ marker pen”.
4.    Guru memberi perkataan yang perlu ada untuk membina ayat.
5.    Guru menampal hasil tugasan di papan tulis.
6.    Guru  memurnikan jawapan murid-murid.

1.  Murid-murid  berada di dalam kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru.
2.  Murid-murid berbincang membina ayat berdasarkan perkataan dan gambar  yang diberikan oleh guru .
3.  Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka.

SB: kata nama am, ayat tunggal
Bbm : kad gambar dan  kad  perkataan
Nilai: kerjasama
KB : menjana idea
interpersonal

Langkah 3
(15 minit)

Contoh soalan

1.    Siapakah yang mempunyai dusun buah-buahan?
2.    Berapakah keluasan dusun Pak Abu?

Rujuk lampiran

1.    Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan.
2.    Guru menampal petikan di papan tulis.
3.    Guru mengedarkan lembaran kerja berkumpulan kepada murid-murid.
4.    Guru  menyoal 5 soalan  berdasarkan petikan dan setiap kumpulan akan menulis jawapan di atas kertas yang disediakan
5.    Guru memurnikan jawapan murid-murid.


1.    Murid-murid  membaca petikan secara beramai-ramai.
2.    Murid-murid bekerjasama menjawab lima soalan yang dikemukan oleh guru di dalam lemberan kerja.
3.    Murid-murid berbincang dengan guru jawapan soalan yang diberikan.

SB: kata nama am, ayat tunggal
Bbm : lembaran kerja
Nilai: kerjasama
KB : menjana idea
Ilmu : pendidikan kesihatan
interpersonal

Langkah 4
(10 minit)

Rujuk lembaran kerja

1.     Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.
2.     Guru bertindak sebagai fasilitator.
3.     Guru memurnikan jawapan murid-murid.

1.      Murid-murid membuat kerja secara individu.

Nilai : patuh arahan
Bbm : Lembaran kerja
KB: menjana idea

Penutup
(5 minit)

Lirik lagu

Papaya mangga pisang  jambu
Dibawa dari pasar minggu
Di sana banyak penjualnya
Di kota banyak pembelinya
Papaya buah yang berguna
Bentuknya sangat sederhana
Rasanya manis tidak kalah
Membikin badan sihat segar
Papaya, jeruk, jambu, rambutan , durian, duku dan lain-lainnya
Marilah mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan

1.   Guru menampal lirik lagu di papan tulis
2.   Guru membimbing murid-murid menyanyi dengan diiringi muzik.
3.   Guru bertanya contoh nama buah-buahan yang telah dinyatakan di dalam lirik lagu dan pengajaran yang lalu.

1.    Murid-murid menyanyikan lagu dengan diiringi muzik.
2    Menyebut semula  buah-buahan yang terdapat di dalam lirik lagu.


Ilmu :  Muzik
Nilai : seronok

1.0   REFLEKSI MIKROTEACHING  

1.1      KEKUATAN

        Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan mikropengajaran ialah penggunaan  sumber  bahan bantu mengajar. Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran ialah apa sahaja alat atau bahan yang berperanan dan bertugas untuk membantu guru-guru supaya dapat menyampaikan isi pelajaran supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai berdasarkan objektif kurikulum. Alat atau bahan ini dapat membantu guru dengan menyokong penyampaian isi pelajaran. Terdapat beberapa jenis sumber atau alat yang boleh membantu dalam pengajaran guru. Di dalam pengajaran saya, bahan bantu mengajar seperti kad gambar dan kad perkataan digunakan. Penggunaan bahan bantu mengajar  di dalam langkah yang kedua telah menarik minat murid malah membantu saya dalam menyampaikan isi pengajaran dikehendaki dan murid dapat memberi tumpuan apa yang dikehendaki semasa pengajaran dilaksanakan. Selain itu, bahan bantu mengajar ini membantu guru dan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain dan masalah murid yang pasif dapat dikurangkan. Interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan murid dengan murid membantu mengembangkan idea serta mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan memudahkan aktiviti pengajaran yang dijalankan serta mengurangkan gangguan. Konsep  dapat disampaikan dengan jelas dengan bantuan bahan bantu mengajar ini sama ada bahan bercetak mahupun bahan maujud. Ini merangsang minda murid-murid dan membantu mereka untuk berfikir dengan jelas.
     Dari segi masa pula, bahan bantu mengajar ini dapat membantu guru menjimatkan masa guru dan murid yakni  pengisian maklumat dapat diperbanyak kerana adanya bantuan bahan bantu mengajar. Penerangan yang digunakan oleh guru dan di bantu bahan bantu mengajar  memudahkan murid-murid memahami konsep serta maklumat yang hendak disampaikan. Oleh yang demikian, pengajaran lebih berpusatkan murid dan guru boleh bertindak sebagai fasilitator di dalam bilik darjah.  Tindakan susulan daripada murid-murid membantu melahirkan kreativiti murid-murid yang sedia ada dan menunjukkan mereka memahami apa yang disampaikan oleh guru.
1.2  KELEMAHAN

       Kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan tugasan mikro pengajaran ialah ketepatan masa dan saiz tulisan kad perkataan terlalu kecil . Masa penting bagi seorang guru sekiranya berlaku gangguan di dalam pengajaran dan pembelajaran maka terencatlah keseluruhan pengajaran kita pada hari itu. Berdasarkan pemerhatian semula rakaman dan rancangan pengajaran harian (RPH) yang telah dibuat, didapati masa yang digunakan untuk tidak seiring iaitu ada yang melebihi masa dan ini menjejaskan sesi pengajaran saya pada hari itu. Hal ini berlaku kerana adanya gangguan tanpa di duga contohnya kawalan kelas serta gangguan murid melakukan latihan di dewan terbuka. Bunyi yang bising menyebabkan murid-murid hilang tumpuan seketika.
          Kelemahan dan kekurangan seterusnya ialah tulisan pada  kad perkataan yang terlalu kecil. Walaupun kad perkataan ini menarik minat murid guru seharusnya membesarkan huruf pada kad tersebut supaya keseluruhan murid-murid mendapat manfaatnya. Selain itu, kad perkataan itu boleh di  lamina supaya memudahkan guru menunjukkan kad perkataan kepada murid dan menampakkan kekemasan. Sekiranya kad perkataan di lamina bahan tersebut boleh digunakan dalam jangka masa yang lama.

1.3 LANGKAH MENGATASI
      Setiap kelemahan dan kekurangan yang di kesan memerlukan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam tugasan mikropengajaran saya, penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah ketepatan penggunaan masa dan arahan yang kurang jelas. Guru seharusnya bijak di dalam pengurusan masa dan bagi menjamin ketepatan masa guru seharusnya menggunakan Rancangan Pengajaran Harian sebagai garis panduan bagi melancarkan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran agar sentiasa selaras. Hal ini juga memudahkan guru menyelesaikan setiap bahagian penyampaian pengajaran dari permulaan sesi pengajaran sehingga tamat.
              Bagi penyelesaian masalah yang kedua, guru boleh memperbesarkan perkataan pada kad perkataan yang dipamerkan kepada murid-murid. Walaupun kad perkataan ini membantu guru di dalam sesi pengajaran tetapi saiz tulisan menyebabkan ada di kalangan murid  tidak dapat membacanya. Bagi penambahbaikan saiz tulisan tersebut guru boleh menggunakan dua warna yang berbeza iaitu penggunaan warna merah dan hitam bagi suku kata yang ditunjukkan oleh guru. Ini bukan sahaja memantapkan murid di kelas hadapan tetapi boleh digunakan oleh murid di kelas terakhir. Selain itu, kad perkataan tersebut boleh di lamina dengan menggunakan kertas laminating. Ini bertujuan kad perkataan tersebut mudah dipegang oleh guru ,kekemasan dan boleh di simpan jangka masa panjang. 


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MATA PELAJARAN        :                       Bahasa Melayu
TAHUN                                :                       6
BILANGAN MURID       :                       5 orang ( Murid masalah pembelajaran)
TARIKH                                :                       11 Oktober  2011
HARI                                                             :                       Selasa
MASA                                                           :                       10:00 – 10.30 Pg
TEMA                                                            :                       Kekeluargaan.                              
 SUB TOPIK                                               :                      Menggapai Impian     
OBJEKTIF                           :                       Pada akhir pembelajaran, murid dapat :-
i)                     Membaca ayat tunggal dan dan ayat majmuk.
ii)                    Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan, yang dan kerana.

HASIL PEMBELAJARAN                                                                      :                      
Membaca
5.1 Aras 1 (i)
Membaca perkataan, rangkai kata, ayat      tunggal dan ayat majmuk.
Menulis.
8.1 aras 2 (i)
Membina ayat majmuk dengan menggunakan  kata hubung.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : Murid sudah mengenal kata hubung.

PENERAPAN NILAI                              : Bekerjasama, tekun, berusaha, berani.

KEM BERNILAI TAMBAH( KB
Pembelajaran Konteksstual, Menjana idea,                                                                                                                                                  kecerdasan pelbagai-muzik,intrapersonal.

ILMU : Pendidikan Moral, muzik

BAHAN BANTU MENGAJAR               1) Sampul berisi keratan hobi.
                                                               2) Lirik lagu                    
                                                               3) Kad perkataan.
                                                              4) Kad ayat tunggal

RUJUKAN GURU : Buku panduan guru tahun 6.. 
Langkah
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Strategi/Kaedah
TKP/ABM/Nilai/KBKK
Set induksi
(3 minit)
Mencungkil hobi murid.
-          Membaca buku
-          Bermain bola sepak.
-          Bermain badminton.
-          Membuat kraftangan.
-          Melukis.

Permainan cari harta karun.
1) Menyorokkan sampul yang mengandungi hobi disekitar kelas.
2)Meminta murid mencari sampul-sampul  yang di sorokkan.
3) Meminta murid membaca hobi yang terdapat dalam sampul.
4) Bersoal jawab dengan murid berkaitan hobi mereka.
1)     Murid melihat arahan yang di beri oleh guru.
2)     Murid mencari sampul yang di sorokkan.
3)     Murid yang terlebih dahulu menjumpai sampul dikira sebagai  pemenang.
4)     Membaca hobi yang terdapat dalam sampul.
5)     Menceritakan hobi yang mereka perolehi.
Strategi :
Berpusatkan murid.

Kaedah :
Mendengar dan membuat
kesimpulan

KBT:-.
Pembelajaran kontekstual

ABM :
Sampul berisi hobi.

Nilai :
Bekerjasama dan berusaha.

KBKK :
Membuat gambaran.
Langkah 1
(5 minit)
Membaca lirik  lagu “ Ayuh kawan” dengan menggunakan kod tangan.
1)     Memperkenalkan lirik lagu.
2)     Memanggil murid secara sukarela untuk datang ke hadapan kelas.
3)     Membimbing murid membaca lirik lagu menggunakan isyarat kod tangan.
4)     Menerangkan isi yang terkandung dalam lirik lagu.
5)     Membincangkan kebaikan yang terkandung dalam lirik
1) Membaca lirik lagu dengan  
    menggunakan isyarat kod  
    tangan secara individu di
    hadapan kelas.

2) Bersoal jawab dengan guru tentang isi yang terkandung dalam lirik lagu.

3) membari pendapat berkaitan kebaikan hobi yang terdapat dalam lirik lagu.

Strategi :
Berpusatkan guru dan murid

Kaedah :
Membaca dan menjana idea.

KBT:-
KP - Muzik

ABM :
Lirik lagu

Nilai :
Hormat-menghormati dan berusaha.
Langkah 2
(10 minit)
Mengeluarkan kata hubung yang terdapat dalam lirik lagu.
tetapikeranayangdan
1)        Memperkenalkan kata hubung kata hubung yang terdapat dalam petikan.
2)        Meminta murid menunjukkan kata kata hubung yang terdapat dalam petikan.
3)        Menerangkan penggunaan kata hubung.
4)        Memperkenalkan kata hubung selain yang ada dalam petikan.
5)        Meminta murid memberi contoh-contoh ayat yang menggunakan kata hubung yang sesuai.
1) Mengeluarkan kata hubung
    yang terdapat dalam petikan.

2) Mencari kad kata hubung yang
     betul dan menampal di papan
     putih.

3) Bersoal jawab dengan guru
     berkaitan penggunaan kata
     hubung.

4) Memberi contoh-contoh ayat 
     mengikut kata hubung.


Strategi :
Berpusatkan guru dan  murid.

Kaedah :
Mendengar dan mengeluarkan maklumat

KBT:-
Menjana idea

ABM :
Kad-kad perkataan.

Nilai :
Rajin dan berusaha.

Langkah 3
(10 minit)
Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
Ayat Tunggal:
1.Lilin dapat di buat hiasan yang cantik.
2.Sabun dapat di buat hiasan yang cantik.
Ayat Majmuk:-
Lilin dan sabun dapat di buat hiasan yang cantik.

1) Memperkenalkan ayat tunggal.
2) Meminta murid menampal keratan ayat tunggal di papan putih.
3) Meminta murid membaca ayat tunggal.
3) Bersoal jawab dengan murid berkaitan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.
1) Membaca ayat tunggal yang di beri.

2) Menyatakan kata hubung yang sesuai di gunakan untuk membina ayat majmuk.

2) Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung dengan menulis di papan putih.
Strategi :
Berpusatkan murid.

Kaedah :
Mendengar dan menjana idea.

KBT:-
Menjana idea.


ABM :
Kad perkataan.

Nilai :
Bekerjasama dan berusaha.
Penutup
( 2 minit )
Pengukuhan
Menguji pemahaman murid dengan mengenalpasti  kata hubung yang terdapat dalam ayat.
Azali dan Abu adalah murid yang di sayangi oleh guru kerana memenangi pertandingan dalam acara olahraga.
Soalan :-Apakah kata hubung yang terdapat dalam ayat?
Jawapan :- dan,yang, kerana.
1.        Memperkenalkan ayat majmuk.
2.        Meminta murid membaca ayat majmuk dan mengenalpasti kata hubung yang terdapat dalam ayat.
3.        Memberi pujian dengan jawapan yang diberi.
1. Membaca ayat majmuk yang
    diberi.

2. Mengeluarkan kata hubung dalam ayat yang di beri dengan menggariskan kata hubung yang terdapat dalam ayat.
Strategi:
Berpusatkan murid.

Kaedah :
Mendengar dan menjana idea.

Nilai :
Bekerjasama dan berusaha.

KBT :
Menjana idea


KEKUATAN
        Kekuatan yang dapat dikesan dalam pengajaran mikro saya ialah kemahiran menyoal  yang saya gunakan mendapat kerjasama oleh murid. Dengan menggunakan kemahiran menyoal ini membantu saya untuk mencungkil pengetahuan sedia ada berkaitan kata hubung yang diajar pada hari itu. Selain itu kemahiran menyoal ini juga memberi peluang kepada murid untuk mengeluarkan pendapat mereka. Murid masalah pendengaran memang agak sukar untuk mengeluarkan pendapat jika tidak disoal. Soalan-soalan yang saya gunakan mampu membuatkan murid untuk menjawab. Kemahiran menyoal ini juga memberi peluang kepada semua murid mengambil bahagian dan menjawab soalan yang dikemukakan, saya berpuas hati kerana murid yang berada diaras rendah pun mampu memberikan kata hubung yang terdapat dalam petikan. Dengan menggunakan kemahiran mikro menyoal ini dapat melatih murid untuk berfikir  Secara tidak langsung melatih murid untuk menjadi seorang yang berani dan berkeyakinan. Pengalaman ini amat berguna ketika mereka hendak menyertai atau mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan. Mereka akan berasa yakin jika berada dihadapan khalayak ramai. Dengan menyoal murid yang pasif juga perlu mengubah sikap mereka daripada berada didunia mereka sahaja.
      Selain itu aktiviti pengajaran saya juga melibatkan kemahiran variasi rangsangan iaitu saya memanggil murid ke adapan kelas untuk menampal kata hubung yang mereka perolehi dalam lirik lagu. Tujuan utama varisi rangsangan ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan member fokus terhadap fakta penting pelajaran. Dengan memanggil murid kehadapan kelas dapat menggelakkan murid berasa bosan didalam kelas. Murid tidaklah hanya duduk ditempat mereka dan menerima sahaja apa yang diajar oleh guru. Dengan melibatkan pergerakan murid tidak akan mengantuk didalam kelas dan mengelakkan mereka daripada berbual. Keadaan kelas akan terkawal.2.2                 KELEMAHAN
        Kelemahan yang dapat dikesan dalam pengajaran mikro saya ialah tulisan dipapan putih kurang jelas. Ini disebabkan tulisan guru yang agak kecik. Dengan tulisan yang lebih jelas mudah murid untuk membaca yang yang ditulis oleh guru.
      Selain itu, guru kurang memberi peneguhan kepada murid yang menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Murid akan lebih seronok jika guru memberi pujian dan galakkan untuk menjawab. Saya hanya memberi mereka peneguhan berunsur ucapan terima kasih dan anggukkan jika jawapan yang di beri itu betul. Jika peneguhan yang diberi berbentuk ganjaran rasanya murid aka n lebih merangsang murid untuk melibatkan diri. Sudah tentunya mereka akan berlumba-lumba mengangkat tangan untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang dijalankan.

2.3                LANGKAH PENAMBAHBAIKAN

      Kelemahan yang ada harus diatasi agar meningkatkan lagi proses pembelajaran. Guru perlu menulis dengan jelas setiap isi pembelajaran dihadapan kelas. Tulisan yang jelas mampu meningkatkan pemahaman murid berkaitan isi pelajaran pada hari itu. Kemahiran menulis juga perlu ada pada guru, kerana ini merupakan kemahiran yang penting dan harus dikuasai oleh guru.
     Guru boleh memberi peneguhan berbentuk token kepada murid yang mengambil bahagian dalam aktiviti dan soalan  yang dikemukakan. Token yang diberi dikumpul dan akan diberi hadiah kepada murid yang paling banyak memperolehi token pada setiap hujung bulan. Ini dapat menggalakkan penglibatan murid dengan aktiviti pengajaran dan murid akan lebih berminat untuk mengikuti aktiviti p&p. Selain itu ia juga satu galakkan kepada murid lain untuk mengambil bahagian maka akan wujud persaingan yang sengit antara murid. Murid akan berlumba-lumba untuk mengumpul token.

Mata pelajaran
Pendidikan Muzik

Tahun
Dua

Kelas
2

Tarikh
 10 November 2011

Masa
8:40  – 9.25 Pagi

Bilangan pelajar
35 orang

Bidang
Persepsi Estetik

Ojektif Pembelajaran
Mengenal tempo cepat dan lambat dengan betul.

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

Kognitif      : Murid tahu membezakan tempo cepat dan lambat dengan
                      betul berdasarkan kad ikon yang ditunjukkan.

Psikomotor : Murid dapat menyanyi lagu ‘See Saw’ mengikut tempo
                      cepat dan lambat dengan betul.
                   
Afektif        : Murid – murid bekerjasama di antara satu sama lain semasa
                      menjalankan aktiviti nyanyian.

Konsep Utama
Murid dapat mengenali konsep muzik – tempo cepat dan lambat

Kaedah Pengajaran
 Teori Taksonomi Bloom

Pengetahuan sedia ada
Murid telah mengenali pergerakan haiwan berdasarkan pada kad ikon yang ditunjukkan.
Bahan Bantu Mengajar
1.        CD Lagu Mari Menari
2.        Kad Ikon – gambar arnab ( tempo cepat ), gambar kura-kura
 ( tempo lambat )
3.        LCD
4.        Laptop
5.        Lembaran kerja
Penggabungjalinan
Bahasa Inggeris & Sivik Kewarganegaraan

Nilai-Nilai Murni
Bekerjasama, tekun, bersunguh-sungguh, prihatin, berdisiplin.

Langkah Berjaga-jaga
Elakkan pelajar berebut-rebut semasa menyanyi mengikut ikon yang ditetapkan.

Langkah /
Fasa
Isi  kandungan
Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran


Penilaian
Aktiviti guru

Aktiviti murid

  Set Induksi

( 7 minit )

Fasa 1 :
Mengcungkil Idea
Mengcungkil idea murid di mana murid diberi peluang  menyatakan idea dan pengetahuan baru murid ditayangkan cerita Arnab dan Kura-Kura untuk memperlihatkan perbezaan antara pergerakan cepat dan lambat pada kedua-dua haiwan tersebut.

1.Guru menayangkan video cerita Arnab dan Kura-Kura kepada murid-murid.2.Guru bersoal jawab dengan murid haiwan apakah yang paling pantas bergerak dalam cerita yang telah ditayangkan.
1.Murid menumpukan
perhatian dengan menonton cerita tersebut dengan teliti.

2.Murid menjawab soalan guru berdasarkan petikan cerita tersebut.
-Mendengar
  cerita
-Soal jawab /
pandangan
   Langkah 1

( 16 minit )

Fasa 2 :
Menstruktur /
Menstruktur Semula Idea
Membuat penaksiran secara berterusan melalui langkah-langkah latihan meniup lilin untuk latihan pernafasan dan latihan teknik vokal Do, Mi, So berdasarkan panduan dan bimbingan guru.
1. Guru meminta muird mendengar arahan dan memberikan perhatian.2. Guru meminta pelajar berdiri dan memberi tumpuan.


3. Guru memberi arahan kepada murid untuk sesi latihan pernafasan dengan tunjukcara meniup lilin.

4.Guru membuat demontrasi teknik vokal dan solfa Kodaly ‘Do, Mi, So’ mengikut kibod yang dimainkan oleh guru secara menaik dan menurun.

5.Guru meminta murid menyanyi bersama murid lagu ‘Saya Ada Belon’ sebagai latihan solfa dan sebutan jelas dengan bimbingan guru.

1. Murid memberikan tumpuan dan mendengar arahan yang diberi.

2. Murid berdiri dan memberikan perhatian terhadap guru.

3. Murid memulakan sesi meniup lilin dengan bimbingan guru.


4. Murid menyebut vokal ‘Do, Mi, So’ dengan bimbingan guru.
5.Murid menyanyi bersama guru lagu ‘Saya Ada Belon’ dengan bimbingan  guru.


Bekerjasama
-Aktif-Patuh pada arahan guru
-kibod       -Cd

     -Aktif
   Langkah 2

( 8 minit )

Fasa 2 :
Menstruktur / Menstruktur Semula Idea
Membuat penaksiran secara berterusan melalui langkah-langkah di mana guru memperdengarkan lagu’ See Saw’  kepada murid seterusnya membimbing murid untuk membaca lirik lagu secara berirama baris demi baris.
1. Guru meminta murid mendengar lagu ‘See Saw’ melalui CD lagu yang telah disediakan.

2. Guru memaparkan lirik lagu daripada carta lagu di dalam slide yang telah disediakan.

3. Guru membimbing murid membaca lirik lagu  baris demi baris.

4. Guru membimbing murid menyanyi lagu See Saw dengan iringan muzik sambil membuat gerakan mudah.
1. Murid mendengar lagu tersebut dengan teliti.


2. Murid memberi tumpuan dan membaca lirik lagu dengan senyap.

3.Murid mengikut sebutan dengan bimbingan guru.

4.Murid menyanyi bersama-sama guru dengan bimbingan guru sambil membuat gerakan.

-Cd lagu
-Slide Lirik lagu See Saw      -Fokus-Aktif

   Langkah 3

(4 minit)

Fasa 3 :
Aplikasi Idea
Mencabar dan  mengembangkan kefahaman konsep murid melalui proses  mengaplikasikan kefahaman tempo cepat dan lambat melalui ikon yang telah disediakan.
1. Guru meminta murid mendengar lagu yang akan dinyanyikan oleh guru tanpa iringan muzik.

2. Guru meminta semua murid menyanyikan lagu See Saw tanpa iringan muzik dengan betul.


3. Guru memperkenalkan kad ikon berdasarkan 2 haiwan iaitu ‘Arnab dan Kura-kura’.


4.Guru membuat demontrasi nyanyian lagu See Saw dengan menggunakan kad ikon bagi menunjukkan nyanyian tempo cepat dan lambat.

5.Guru meminta murid menyanyi lagu See Saw dengan mengikut tempo cepat dan lambat berdasarkan ikon yang akan ditunjukkan oleh guru.

1. Murid mendengar lagu nyanyian guru dengan teliti.


2. Murid menyanyi lagu See Saw tanpa iringan muzik dengan bimbingan guru.

3. Murid mendengar dan memberi tumpuan dengan teliti.


4.Murid mendengar nyanyian guru dengan penuh tumpuan.
5.Murid melakukan aktiviti nyanyian mengikut tempo cepat dan lambat berdasarkan ikon yang ditunjukkan oleh guru.

-Cd lagu
-LCD
- Laptop


     -Aktif
Bekerjasama
-Kad ikon

    - Fokus     - Aktif
Langkah 4 : Aplikasi idea
( 4 Minit )
Mencabar dan  mengembangkan kefahaman konsep murid melalui proses  mengaplikasikan kefahaman tempo cepat dan lambat melalui nyanyian dan tepukan.


1.Guru meminta murid mendengar arahan guru selanjutnya.

2. Guru membuat tunjukcara menepuk secara cepat dan lambat dengan diikuti tepukan dari murid tanpa iringan muzik lagu See Saw.

3. Guru membimbing murid menyanyi lagu See Saw sambil membuat tepukan cepat dan lambat dengan iringan muzik lagu See Saw.1.Murid mendengar arahan guru dengan teliti.

2. Murid mengikut guru membuat tepukan secara cepat dan lambat tanpa iringan muzik lagu See Saw.

3. Murid menyanyi sambil membuat tepukan cepat dan lambat dengan bimbingan guru dengan iringan muzik lagu See Saw.

                                           


                                        
-Memberi tumpuan


Bekerjasama
   -Gembira
    Langkah
     Penutup

(6 minit )

Fasa 4 :
Refleksi / Penutup

Membuat kesimpulan dan membuat keseluruhan pengalaman pembelajaran mereka melalui aktiviti yang telah mereka jalankan tadi. Selain itu, murid menjana idea dengan membuat latihan melalui lembaran kerja.
1. Guru meminta murid duduk dan mendengar arahan guru seterusnya.

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pembelajaran mereka pada hari ini.3.Guru bertanya sama ada mereka seronok melakukan aktiviti ini dan berpuas hati dengan persembahan yang telah mereka lakukan.

4.Guru meminta murid mendengar arahan guru untuk aktiviti akhir.

5.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid dan meminta mereka duduk dalam keadaan senyap.


6.Guru meminta murid membuat latihan dengan memberikan jawapan lambat / cepat pada ruangan yang telah disediakan dalam lembaran tersebut.
1. Murid duduk dan mendengar arahan guru dengan teliti.

2.Murid menjawab dan memberi pandangan mereka tentang apa yang mereka pelajari pada hari ini.

3. Murid menjawab soalan dari guru.

4.Murid mendengar dengan teliti.


5.Murid menerima lembaran kerja dan duduk dalam keadaan senyap.6.Murid membuat latihan dengan memberikan jawapan lambat / cepat pada ruangan yang telah disediakan dengan bimbingan guru.

-Memberi tumpuan


-Soaljawab
-Memberi pandangan-Gembira
Seronok
-Lembaran kerja


-Fokus


REFLEKSI


2.0 KEKUATAN
2.1 Set Induksi

2.1.1 Bersifat mesra dan mengambil berat terhadap pelajar
Sebelum memulakan p&p saya akan pastikan untuk bertanya khabar dahulu kepada murid saya selain mengambil kira tentang kehadiran murid saya pada hari tersebut. Proses ini dapat mengeratkan hubungan antara murid dan guru agar murid tidak merasa janggal dan takut dengan guru apabila setiap kali aktiviti p&p dijalankan.
                2.1.2 Kreatif dan aktiviti menggunakan ICT
Bagi melihatkan betapa saya seorang guru yang kreatif saya telah menerapkan pengajaran saya dengan menggunakan bahan bantu mengajar iaitu ICT. Contohnya untuk menarik minat murid saya dalam langkah set induksi, saya menayangkan tayangan video cerita Arnab dan Kura-Kura yang telah dimuat turun dari internet. Maklum balas yang saya terima murid saya begitu teruja dan memberi tumpuan yang sepenuhnya.

                2.1.3 Sesi soaljawab yang memberangsangkan
Didapati semasa sesi soaljawab, murid-murid saya berebut untuk menjawab soalan yang saya ajukan.  Ini kerana teknik penyoalan saya tidak dalam bentuk yang serius sebaliknya lebih kepada ‘fun learning’. Murid pun merasa seronok untuk belajar.

2.2 Langkah 1

                2.2.1 Arahan guru yang cukup jelas
Arahan yang diaplikasikan oleh saya pada murid saya adalah cukup jelas. Saya menggunakan aras bahasa yang mudah difahami dengan tahap murid saya selain menggunakan ton suara yang agak tegas jika melibatkan disiplin murid saya. Komunikasi yang sentiasa pelbagai menimbulkan corak arahan yang mudah murid saya terima dengan baik mampu melaksanakan aktiviti dengan mudah.

                2.2.2 Aktiviti pernafasan yang menarik
Pada kali ini, saya melakukan sesi meniup lilin bagi menimbul minat murid saya untuk mengikuti latihan ini. Sambil itu, saya menyelitkan unsur ‘humor’ agar murid tidak merasa bosan. Dilihat, murid seronok dan gembira dengan aktiviti ini.
                2.2.3 Latihan solfa Kodaly dengan jelas
Proses latihan solfa dilaksanakan dengan baik. Murid dapat mengikut not Do,Re,Mi,Fa,So secara menaik dan menurun dengan baik sekali. Ini menunjukkan murid saya fokus dan ingat tentang latihan solfa yang lepas sebagai latihan asas sebelum nyanyian.

2.3 Langkah 3

                2.3.1 Lirik lagu ditayangkan menggunakan slide powerpoint
Guru menerapkan kreativiti dengan menjalakankan aktiviti menggunakan ICT sebagai menarik minat murid saya dan meningkatkan kemahiran saya dalam penggunaan ICT yang sesuai dengan trend pendidikan sekarang.

                2.3.2 Mengikut langkah  betul semasa melaksanakan aktiviti nyanyian lagu baru
Jika dalam mikropengajaran lepas saya telah membuat kesilapan dengan meninggalkan langkan memeperdengarkan lagu kepada murid, tetapi pada kali ini ia tidak berulang lagi. Saya mengikut setiap langkah yang sepatutnya iaitu memperdengarkan lagu dahulu, diikuti dengan nyanyian baris demi baris, nyanyian tanpa muzik, nyanyian dengan iringan muzik dan menyanyi sambil membuat geraka dengan bimbingan guru.
               
2.3.3 Prihatin terhadap murid yang tiada pasangan
Dalam aktiviti nyanyian sambil membuat gerakan secara berpasangan, saya akan memastikan murid-murid saya dapat menjalankan aktiviti tersebut. Jika ada di antara mereka yang tidak mempunyai pasangan, saya akan meletakkan mereka dalam kumpulan bertiga atau saya sendiri yang akan menjadi pasangan mereka. Ini kerana saya tidak mahu, ada di antara mereka yang terlepas peluang melakukannya. Mereka pasti akan merasa kecewa.


2.4 Langkah 4

                2.4.1 Objektif tercapai
Dalam langkah ini, keseluruhan proses p&p dapat dikenalpasti bahawa objektif pada kali ini telah tercapai apabila melebihi 90% murid mengenal nyanyian secara lambat dan cepat.
2.5 Penutup
               
                2.5.1 Lembaran kerja dapat dilaksanakan dengan baik
Latihan yang diberikan sebagai pengukuhan hampir keseluruhannya murid dapat menjawab dengan tepat. Ini jelas apabila saya menanda kertas lembaran tersebut selepas sesi p&p dijalankan.( lembaran kerja untuk latihan dilampirkan sekali)


3.0 KELEMAHAN
3.1 Set Induksi
3.1.1 Ruang untuk pergerakan guru yang terhad
Didapati saya tidak dapat bergerak dengan pantas dan baik kerana ruang dalam bilik muzik yang agak terhad. Ini kerana bilik ini sarat dengan ABM muzik. Selain itu, penggunaan LCD memerlukan ia diletakkan pada tampat yang bersesuaian agar dapat dipancarkan ke skrin dengan besar dan jelas.

                3.3.2 Penerangan guru yang keliru tentang  cerita Arnab dan Kura-kura.
Dalam aktiviti soaljawab selepas tayangan video cerita  Arnab dan Kura-Kura, didapati saya kurang bersedia untuk menerangkan apakah situasi melepaskan belon dalam  cerita tersebut. Pada awalnya saya menerangkan bahawa belon tersebut adalah untuk mengelirukan Arnab, tetapi sebenarnya ia adalah untuk memberitahu rakan-rakan kura-kura yang lain agar bersedia di tempat masing-masing untuk memerangkap dan menipu arnab.
               
3.2 Langkah 1
                3.2.1 Aktiviti latihan pernafasan dan latihan solfa terlalu padat dan lama
Saya akui bahawa aktiviti untuk langkah ini terlalu banyak dan padat. Malahan saya mengambil masa yang terlalu lama iaitu selama 16 minit.Sepatutnya untuk latihan tersebut ia hanya dijalankan dalam tempoh yang singkat kerana banyak lagi langkah-langkah yang lebih penting untuk diberi tumpuan dan jika melihat pada objektif p&p hari tersebut ia bukanlah salah satu daripadanya.
                3.2.2 Lupa memperdengarkan lagu ‘Saya ada belon’
Sekali lagi kesilapan yang sama saya lakukan dalam aktiviti nyanyian solfa. Sepatutnya saya perlu ‘alert’ dalam memperkenalkan lagu baru. Ini akan menjadikan murid saya tidak dapat mengenali rentak dan melodi lagu yang bakal mereka pelajari.

                3.2.3 Campur adukkan latihan sebutan baris demi baris dan nyanyian baris demi                            baris.
Kesilapan besar yang saya lakukan kerana mencampur adukkan latihan sebutan baris demi baris bersama latihan nyanyian baris demi baris. Ketika ini, saya akag tertekan kerana saya perlu mengejar masa untuk membuat sesi rakaman ini. Ini kerana saya perlu siapkan sebelum tiba waktu rehat. Malahan saya lihat ada di antara murid saya yang sudah hilang tumpuan.
               
3.3 Langkah 2
                3.3.1 Guru keliru dengan melodi lagu ‘See Saw’
Semasa aktiviti latihan nyanyian baris demi baris saya sendiri telah keliru dengan melodi lagu tersebut. Ada ‘part melodi’ yang saya nyanyikan salah kerana saya agak kepenatan dalam sehari dua ini. Selain itu, lagu ini adalah lagu baru yang belum diaplikasikan untuk tahun 2 KBSR sebaliknya lagu ini untuk murid-murid KSSR tahun depan. Maka saya tidak sempat nak ‘study’ melodi lagu ini dengan betul.

4.0 CARA  - CARA MENGATASI KELEMAHAN
4.1 Set Induksi
4.1.1 Ruang untuk pergerakan guru yang terhad
Saya perlu melapangkan bilik tersebut terlebih dahulu dan perlu prihatin ruang untuk pergerakan saya haruslah bebas daripada sebarang halangan. Ini memudahkan pergerakan saya setiap sudut. Barulah saya mampu mengawal disipilin pelajar saya. Selain, saya dapat kenal pasti pelajar yang lemah.
               

                4.1.2 Penerangan guru yang keliru tentang  cerita Arnab dan Kura-kura.
Sepatutnya saya perlu study dahulu jalan cerita tersebut agar bertul-betul faham dan mudah untuk saya memberi penerangan kepada murid saya. Barulah proses p&p saya akan mencapai tahap 90% ke atas jika dinilai.
4.2 Langkah 1
                4.2.1 Aktiviti latihan pernafasan dan latihan solfa terlalu padat dan lama
Saya perlu merancang rancangan pengajaran saya dengan sebaik mungkin agar ia selari dengan objektif yang ingin dicapai pada hari tersebut. Fokuskan masa  yang paling lama bagi aktiviti untuk tajuk hari tersebut.

                4.2.2 Lupa memperdengarkan lagu ‘Saya ada belon’
Jadikan amalan tiap kali menjalankan aktiviti latihan nyanyian lagu baru. Semoga selepas ini saya akan ingat dan dapat mengikut langkah nyanyian yang betul setiap kali mengajar lagu baru.

4.2.3 Campur adukkan latihan sebutan baris demi baris dan nyanyian baris demi                            baris.
Sepatutnya perkara ini tidak terjadi. Mungkin kerana saya begitu tertekan mengejar masa maka saya telah ‘skip’ langkah2 ini dengan tidak sengaja. Harap selepas ini ia tidak akan berulang lagi. Saya perlu jujur dan bersikap positif dengan setiap halangan yang dating. Atasi dengan sebaik mungkin tanpa mengurangkan kualiti p&p saya. Saya perlu merancang masa dengan sebaik mungkin agar kejadian ini tidak berulang lagi.


4.3 Langkah 2
                4.3.1 Guru keliru dengan melodi lagu ‘See Saw’
Saya sepatutnya praktis dan biasakan dahulu dengan lagu-lagu baru  sebelum mengajar murid saya. Perancangan amat penting dalam melaksanakan proses p&p yang berkesan. Harap selepas ini ia tidak akan berlaku lagi.


5.0 PENUTUP
Pada pandanga saya bukan mudah untuk memandang rendah dengan setiap tanggunjawab kita sebagai pendidik yang cemerlang untuk melaksanakan p&p yang berkesan dan meningalkan kesan yang mendalam kepada murid kita. Seharusnya Saya perlu menigkatkan kemahiran saya dari semasa ke semasa tanpa perlu merasa cukup selesa dengan apa yang telah saya miliki.
Banyak perkara yang perlu diberi perhatian terutama tentang persediaan  rancangan pengajaran, persediaan bahan bantu mengajar, elemen-elemen lain seperti  persediaan bilik khas dan darjah selain daripada masalah disiplin pelajar kita.
Setiap kelemahan seharusnya perlu dikaji dan diperbaiki kelemahan tersebut. Maka elok benar andai dapat kita sebagai pendidik melaksanakan kajian tindakan dalam p&p yang cukup memberikan banyak faedah kepada kita sebagai pendidik. Jadikan kajian tindakan tersebut sebagai bahan wacana dan pembuka minda kita untuk meneruskan Falsafah Pendidikan Negara demi melahirkan generasi yang seimbang sesuai dengan pengisian pendidikan alaf ke-21 yang bersifat global dan terbuka.Sekian.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran      :               Bahasa Malaysia
Kelas                       :               6
Tarikh                    :               3 NOVEMBER 2011
Masa                       :               9.10 – 9.40 pagi (30 minit)
Tajuk                     :               Pengalaman Indah

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
         I.            membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.
       II.            membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
     III.            Menjawab soalan pemahaman secara lisan dan memahaminya.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :
Nilai :bekerjasama, hormat menghormati, patuh pada arahan, memberi perhatian,  bertanggungjawab, berbudi bahasa
KBKK : menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, membuat kesimpulan, mengingat, memahami
Pengetahuan sedia ada :  Murid-murid pernah pergi melancong di dalam Malaysia

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Langkah / Isi Pelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Set induksi
5 minit
-          Guru meminta seorang murid untuk mengendalikan satu permainan meneka huruf.
-          Guru memberi sehelai kertas panduan mengendalikan permainan tersebut. Murid tersebut mendengar penerangan guru dengan teliti.
-          Murid menjalankan permainan bahasa – meneka huruf membentuk perkataan.
-          Perkataan yang dicari ialah “Pengalaman indah”.
-          Guru menerangkan tajuk pada hari ini.
Nilai : bekerjasama

Langkah 1
5 minit
-          Guru mengedarkan petikan “Pengalaman indah”.
-          Murid membaca dan memahami petikan.
-          Seorang murid membaca di hadapan, manakala murid lain menyemak pembacaan tersebut.
-          Perbincangan tentang petikan dari segi isi penting.
Nilai :
mematuhi arahan

Langkah 2
6 minit
-          Perbincangan tentang isi petikan.
-          Guru memberikan beberapa soalan pemahaman.
-          Murid menjawab soalan soalan pemahaman tersebut secara lisan.
Contoh soalan pemahaman:
                     I.            Daripada siapakah surat ini?
                   II.            Bilakah surat ini ditulis?
                 III.            Kepada siapakah surat ini ditujukan?
                IV.            Apakah tujuan penulis menulis surat tersebut?
                  V.            Di manakah Lata Kijang ini?
                VI.            Siapakah yang pernah pergi ke Lata Kijang?
              VII.            Apakah tujuan kita pergi melancong?

Nilai :
Memberi perhatian,
Menghuraikan

Langkah 3
6 minit
-          Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.
-          Guru menyedarkan kad manila kepada setiap kumpulan.
-          Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang murid perlu buat dalam kumpulan tersebut.
-          Dalam kumpulan, murid menyenaraikan tempat-tempat menarik yang telah menjadi pengalaman indah mereka ketika melancong. Contohnya Pulau Langkawi, Sarawak dan sebagainya.
-          Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja.
Nilai :
-bekerjasama

KBKK:
Peta minda

Langkah 4
5 minit
-          Guru meminta murid untuk merujuk semula petikan.
-          Murid dilkehendaki menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam petikan.
-          Selain daripada yang terdapat dalam petikan, murid juga dikehendaki menyenaraikan kata adjektif lain contohnya cantik, indah, bersih, nyaman, damai, kotor dan sebagainya.
-          Guru memberi penerangan tentang kata adjektif.
-          Guru meminta murid untuk melihat guru dan menyenaraikan sifat guru.
-          Murid menyenaraikan sifat guru. Contohnya, gemuk, cantik, baik, rajin, kemas, comel dan sebagainya.
-          Kemudian, guru meminta murid menyenaraikan sifat seorang rakan mereka yang berdiri di hadapan kelas.
-          Kemudian guru meminta murid untuk memikir dan menyenaraikan sifat mereka sendiri.
Nilai :
memahami

Penutup
3 minit
-          Rumusan tentang pelajaran hari ini.
-          Murid membuat rumusan tentang pelajaran hari ini.
-          Murid membuat rumusan.
Nilai :
Mengingat


REFLEKSI
Kelebihan mikropengajaran
Guru berjaya mewujudkan kesediaan belajar murid dengan merancang dan melaksanakan set induksi dengan aktiiviti permainan bahasa.
Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, terdapat kekuatan yang telah dikesan. Antara kelebihan tersebut ialah suara guru yang kuat dapat didengari dengan jelas oleh semua murid. Selain daripada itu, guru peka dengan murid yang tidak mengambil perhatian iaitu dengan meminta murid tersebut untuk membuat rumusan.
Dalam pada itu, guru juga peka dengan kesilapan murid iaitu terus menegur dan membetulkan murid yang telah menggunakan bahasa Inggeris ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Selain itu, guru juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan murid dapat belajar secara bersahaja tetapi masih lagi disipin murid terkawal serta murid dapat belajar dengan tenang. Murid juga dapat memberi respon ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Kelemahan
                Kelemahan pertama yang telah dikesan ialah pada peringkat perancangan iaitu sepatutnya guru jika objektif guru adalah membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai, guru hendaklah membanyakkan masa pada langkah ini. Begitu juga dengan objektif murid dapat menjawab soalan pemahaman secara lisan dan memahaminya. Ini bermakna, hasil pembelajaran kurang eksplisit, atau lebih tepat kurang sesuai dengan tahap kebolehan murid.
Setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, terdapat banyak kelemahan yang telah dikesan. Antaranya ialah guru sepatutnya menerangkan dengan lebih lanjut tajuk pelajaran atau makna disebalik tajuk tersebut agar murid dapat memahami dengan lebih jelas.
Ketika murid menulis, sepatutnya guru meminta murid menulis dengan menggunakan tanda baca yang betul iaitu tidak menggunakan keseluruhan perkataan dengan huruf besar.
Sepatutnya boleh meminta murid menulis ayat dengan menggunakan tempat-tempat yang ditulis tadi. Guru juga tidak membuat aktiviti menulis jawapan daripada soalan pemahaman. Jika mengikut perancangan, murid perlu menulis jawapan daripada soalan di papan hitam. Oleh itu, objektif bagi aktiviti ini tidak tercapai kerana murid hanya menjawab secara lisan bukan dengan menulis.
Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, terdapat seorang murid dari kelas lain yang datang ke kelas ini kerana mempunyai urusan dengan salah seorang dengan murid di kelas ini. Namun, sepatutnya guru hendaklah menyelesaikan setiap perkara yang berlaku disekeliling walaupun ketika sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut sedang rancak dijalankan.
Guru boleh meminta murid untuk menulis kata abjektif di dalam buku atau di papan hitam agar murid dapat memahami dengan dengan jelas tatabahasa yang telah diajar.
Arahan daripada guru adalah tempat-tempat yang menarik di Malaysia, namun pada aktiviti tersebut, terdapat juga murid yang telah menulis luar daripada Malaysia iaitu Singapura. Guru perlu terus menegur supaya arahan atau kehendak diikuti dan tidak terkeluar daripada tajuk dan arahan sebenar. Namun begitu, guru tidak menanggalkan hasil murid (kertas manila) menyebabkan guru tiada ruang untuk menulis di papan hitam.

Langkah mengatasi
Dalam perancangan lagi, sepatutnya guru lebih menekankan aktiviti yang menguji kemahiran murid. Seharusnya guru menggunakan lebih banyak BBM dan aktiviti yang bersesuaian agar tahap murid diuji.
Guru sepatutnya meminta murid untuk membina ayat menggunakan perkataan tempat-tempat yang menarik dalam kumpulan daripada hanya meminta murid menyenaraikan tempat-tempat yang menarik kerana aktiviti ini adalah aras rendah tidak sesuai dengan tahap murid tersebut.
Selain daripada itu, guru boleh juga meminta murid untuk menulis di papan hitam ayat yang mengandungi kata adjektif agar menerangan tentang kata adjeltif tersebut lebih jelas.
Guru juga hendaklah menyediakan “plan A” dan “plan B” bagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Guru hendaklah menggunakan strategi dan aktiviti yang tepat dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.  Pemilihan sumber-sumber yang baik dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran.
Guru seharusnya sentiasa menggunakan kemahiran berfikir dengan jelas dan tepat. Di samping merancang dan melaksanakan dengan lebih jelas. Boleh juga, guru menggunakan alat rangsangan yang dapat mencabar keupayaan minda murid.
Guru boleh melakukan aktiviti menyoal dan menjawab soalan pemahaman secara berpasangan agar semua murid mendapat kemahiran tersebut.No comments:

Post a Comment